witpen

 
   
 
 
 
Prestaties

2010 Perpignan
Nic A.Z.V 403 duiven 58e.
Fondclub N-H 495 duiven 73e.
Nat Z.l.u 5409 duiven 786e.
Nat Z.l.u duivinnen 1443 duiven 221e.

2010 Barcelona
Nic A.Z.V 462 duiven 82e.
Fondclub N-H 601 duiven 107e.
Nat Z.l.u 7016 duiven 1327e.
Nat Z.l.u duivinnen 2356 duiven 442e.

2010 Barcelona
Nic A.Z.V 462 duiven 75e.
Fondclub N-H 601 duiven 98e.
Nat Z.l.u 7016 duiven 1253e.
Nat Z.l.u duivinnen 2356 duiven 407e.

2010 eindstand Maraton Noord ochtendlossing 46e plaats.